22667

22667


 1-     تاریخچه گروه:

الف – سال اول تأسیس گروه :   1351

ب – تعداد دانشجویان اولین سال تأسیس : 15

ج – مدیران گروه از اول تأسیس تا کنون: عبدالحسین میرعمادی، محمدحسین بهبودیان، محمود عظیمی، جلال جهان بین، محمد عظیمی، شهین آل مذکور، نوراله معلمی، علی اکبر رامین، عبدالحمید پارسی، محمدحسین دانشور، نوراله معلمی، ناصرعالم زاده انصاری، سیدمحمدحسن مرتضوی و مهرانگیز چهرازی

د – رشته های سال اول تأسیس: باغبانی