33418

33418


   

نام و نام خانوادگی

 شغل

مدرک تحصیلی

تلفن داخلی

 عکس


علی یاری زاده


اُپراتور

 

لیسانس


3125

 


مرجان آزمون


کارشناس آزمایشگاه


لیسانس


3127

  نجفی آزیش

 

تکنسین کارگاهفوق دیپلم 3136

 

 


سید حسن    سعیداوی


راننده تراکتور


دیپلم


 3137

 


محمد غانمی  


خدمتگزار  


سیکل


 3125