33372

33372


    

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

عکس


محمد رضا دلفیه


دکترا


کارشناس آزمایشگاه

فرخنده اسکندری


فوق لیسانس


کارشناس آزمایشگاه

سارا راهداریان


فوق لیسانس


کارشناس آزمایشگاه

مینا پدرام


فوق لیسانس


کارشناس آزمایشگاه

محمودرضا جهانمردی


لیسانس


کارشناس مزرعه ها

کریم سرخه تمیمی


لیسانس


کارشناس آزمایشگاه

عبدالرضا عامری


لیسانس


کارشناس آزمایشگاه

زهرا لرستانی


دیپلم


منشی گروه

رحیم سودانی


سیکل


خدمتگزار

امین حویزاوی


سیکل


کارگر مزرعه


صادق طاهری         دیپلم        کارگر مزرعه