33354

33354 نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی  سِمَت
مرضیه کاظمی                لیسانس                      منشی گروه              
 علی آزغ لسیانس  تکنسین آزمایشگاه
 مهناز مکفی  لسیانس  کارشناس آزمایشگاه
 محمدرضا عزیزی  لیسانس  کارشناس آزمایشگاه
 محمد حزبیان  سیکل  تکنسین آزمایشگاه
 رحیم لویمی  سیکل  خدمتگزار