31369

31369دکتر احمد لندی
سمت : معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی

تلفن : 33360016-061

دورنگار : 33330079-061

تلفن داخلی : 3000

پست الکترونیک : landi@scu.ac.ir 
                        
foahmad@yahoo.ca

موقعیت کنونی : استاد گروه علوم خاک دانشگاه شهید چمران اهواز

برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید