33368

33368


 

    

   سرفصل درس ها


چک لیست آموزشی

رشته ها و گرایش های گروه:

 

الف – رشته و گرایش های کارشناسی:     زراعت –  اصلاح نباتات

 

ب – رشته کارشناسی ارشد :       زراعت – اصلاح نباتات – اگرواکولوژی

 

ج – رشته های دکتری :     فیزیولوژی گیاهان زراعی