33335

33335


  


نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

مهین اردلانی

دیپلم

منشی گروه

مهندس خلیل اسدی وفا

فوق لیسانس


کارشناس آزمایشگاه ومسؤول مزرعه های آموزشی

مهندس زهره امینی

فوق لیسانس

کارشناس آزمایشگاه

مهندس صفدر پورممبنی

فوق لیسانس

کارشناس آزمایشگاه و مسؤول مزرعه باغبانی

خانم مهندس مهرانگیز خوشبخت

فوق لیسانس


کارشناس آزمایشگاه تجزیه کیفی گیاهان باغی

احمد دلفی

سیکل

خدمتگزار

علی شریفی

سیکل


کارگر مزرعه

اکبر خالدی

سیکل

کارگر مزرعه