30149

30149


حسن ذکی دیزجی

استادیار
گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه شهید چمران اهواز
محل و تاریخ تولد: اسکو ، 1358  
ملیت:  ایرانی
زبان: فارسی -ترکی-انگلیسی 
تلفن همراه: 3407 479 98912+ 
تلفن: 3132 داخلی 16-3330010 0611  
تلفاکس: 3364057-0611    
 پست الکترونیک: hzakid@scu.ac.ir /
 zakih7@gmail.com
 

Hassan ZakiDizaji

Assistant professor

Biosystem Engineering Department, Agricultural Faculty
Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

Date & place of Birth: 1979 Osku

Nationality: Iranian

Languge: Farsi,English&Torkish

Tel/Fax.: +98 611 3364057

Cellphone: +98 912 479 3407
 E-mails: hzakid@scu.ac.ir / zakih7@gmail.com 
سوابق تحصیلی:

کارشناسی : مهندسی ماشینهای کشاورزی – دانشگاه ارومیه

کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه تربیت مدرس

دکتری : مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه تربیت مدرس  

1380

1382

1387

مسئولیت های اجرایی در دانشگاه
 مدیر امور دانشجویی دانشگاه                         1390-1393
مدیر گروه مهندسی بیوسیستم                         1394-1396