23244

23244


سوابق آموزشی ، علمی و تحقیقاتی


1. مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:     ابراهیم سلیمان نژادیان  

محل و تاریخ تولد:       آبادان ، 1326 

ملیت:  ایرانی 

زبان:    فارسی         

تلفن:   -        

فاکس: 3360079-0611       

پست الکترونیک:                  

موقعیت کنونی:          استادیار  دانشگاه شهید چمران اهواز

    2. سوابق تحصیلی

2.1. مقاطع تحصیلی

کارشناسی : مهندسی کشاورزی – گیاهپزشکی - دانشگاه شهید چمران اهواز –1348   

کارشناسی ارشد : مهندسی کشاورزی – حشره شناسی - دانشگاه شهید چمران اهواز – 1358

دکتری : حشره شناسی ، دانشگاه آدلابد استرالیا - اتمام دوره 1996

  2.2. پایان‌نامه‌ها

کارشناسی ارشد:

دکتری:

 3.  سوابق آموزشی:

1        کارشناسی: آفات جالیز و سبزی،                  

2        جانور شناسی            

3        زبان تخصصی                 

4        فیزیولوژی سبزی                  

5        حشره شناسی مقدماتی         

6        حشره شناسی

7        آفات گیاهان زراعی                        

8       حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین    

9       کارشناسی ارشد: مورفولوژی حشرات

10      اکولوژی حشرات

11         دکتری حشره شناسی: دینامیسم جمعیت حشرات

12        آنتمو فازها

 4.سوابق پژوهشی :

4.1 تعداد طر حهای تحقیقاتی انجام شده و در دست اقدام 2

  4.2. عناوین مقالات پذیرش و چاپ شده در کنگره های بین المللی:

تعداد مقالات ارائه شده در مجامع علمی داخلی و خارجی 31 

 3، 4. انتشارات (مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی )     

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی 12

5. تعداد پایان نامه ها و راهنمایی پروژه:

8 پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان استاد راهنما

1 پایان نامه دکتری به عنوان استاد راهنما

6. مسؤولیت های اجرایی:

مسئول حفظ نباتات شهرستان آمل

مدیر گروه گیاهپزشکی دانشکده ی کشاورزی اهواز

معاونت آموزشی دانشکده ی کشاورزی اهواز

عضو هیئت تحریریه ی مجله ی علمی کشاورزی