نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری کارگاه آموزشی با عنوان "پایش خصوصیات نوری ذرات گرد و غبار با استفاده از ابزار سنجش از دور" ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷ توسط آقای دکتر خان عالم از دانشگاه پیشاور پاکستان در محل سالن سمعی بصری دانشکده کشاورزی

گزارش تصویری کارگاه آموزشی با عنوان "پایش خصوصیات نوری ذرات گرد و غبار با استفاده از ابزار سنجش از دور" ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷ توسط آقای دکتر خان عالم از دانشگاه پیشاور پاکستان در محل سالن سمعی بصری دانشکده کشاورزی


گزارش تصویری کارگاه آموزشی با عنوان "پایش خصوصیات نوری ذرات گرد و غبار با استفاده از ابزار سنجش از دور" ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷ توسط آقای دکتر خان عالم از دانشگاه پیشاور پاکستان در محل سالن سمعی بصری دانشکده کشاورزی