نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش بازدید از شرکت شهید رجایی

گزارش بازدید از شرکت شهید رجایی


گزارش بازدید از شرکت شهید رجایی

در تاریخ 12 مهر 1397 بازدید اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی از گروه های مختلف به سرپرستی دکتر لندی از شرکت شهید رجایی به عمل آمد. در ابتدای تحقیق از باغ مرکبات شرکت و همچنین گلخانه تکثیر مرکبات بازدید گردید. کارشناسان شرکت ادعا نمودند که با کشت و تکثیر پایه نارنج در گلخانه و سپس پیوند سایر مرکبات روی آن، طول دوره رشد نهال مرکبات را از دو سال به یک سال کاهش داده اند.

در ادامه کارشناسان شرکت American Genetic توضیحاتی در مورد طرح در حال انجام با هدف مقایسه هیبرید های مختلف و برنامه اصلاحی آن ارائه نمودند. سپس از مزارع سویا و کنجد ناشکوفا بازدید به عمل آمد.

در جلسه صمیمانه با مهندس مخبر مدیر عامل محترم شرکت شهید رجایی، ایشان توضیحاتی در مورد سطح زیر کشت محصولات باغی و زراعی و همچنین سیاست های شرکت ارائه نمودند و مهمترین درخواست ایشان از دانشگاه شهید چمران مشارکت در اصلاح و تهیه هیبرید کلزا بود. سپس اعضای هیات علمی از گروه های مختلف با توجه به تخصص شان موارد پیشنهادی جهت همکاری اعلام نمودند.

در پایان پیشنهاد گردید تا در جلسه مشترک دیگری طرح های پیشنهادی اعضای هیات علمی و زمینه های همکاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.