پیشنهاد پروپوزال آقای وحید جهانگیری بسطامی

پیشنهاد پروپوزال آقای وحید جهانگیری بسطامی


پیشنهاد پروپوزال آقای وحید جهانگیری بسطامی

   

پیشنهاد پروپوزال آقای وحید جهانگیری بسطامی دانشجوی ارشد مکانیزاسیون گرایش انرژی تحت عنوان « بررسیی  تآخیر تغییرات دما، زمان ماند هیدرولیکی و PH بر میزان تولید گار در فرآیند هضم بی هوازی پسماند   تقطیر نیشکر» به راهنمایی  مشترک آقایان دکتر غدیریانفر و دکتر  شیخ داودی  مورد تصویب قرار گرفت.