پیشنهاد پروپوزال آقای مصطفی پارسایی

پیشنهاد پروپوزال آقای مصطفی پارسایی


پیشنهاد پروپوزال آقای مصطفی پارسایی

   

پیشنهاد پروپوزال آقای مصطفی پارسایی دانشجویی ارشد مکانیک بیوسیستم انرژی های  تجدید پذیر تحت عنوان « طراحی و ساخت  یک هاضم زیستی آزمایشگاهی برای تولید زیست  گاز از ویناس نیشکر» به راهنمایی دکتر کیانی مورد تصویب قرار گرفت.