پایان نامه در دست انجام

پایان نامه در دست انجام


پایان نامه در دست انجام

   «تعیین مناسب ترین نوع ساختمان مرغ داری از نظر مصرف بهینه انرژی در استان خوزستان»  محقق حسین وکیلی دانشجوی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی به راهنمایی دکتر کیانی ده کیانی و مشاورت دکتر مازیار چنگیزیان