وبینار علمی با عنوان تبلور مجدد کربنات های پدوژنیک و ... به همت گروه علوم خاک دانشگاه برگزار گردید

وبینار علمی با عنوان تبلور مجدد کربنات های پدوژنیک و ... به همت گروه علوم خاک دانشگاه برگزار گردید


وبینار علمی با عنوان تبلور مجدد کربنات های پدوژنیک و ... به همت گروه علوم خاک دانشگاه برگزار گردید

وبینار علمی با عنوان تبلور مجدد کربنات های پدوژنیک و ... به همت گروه علوم خاک و با همکاری معاوت پژوهشی دانشگاه برگزار گردید.