هیأت علمی گروه باغبانی2

هیأت علمی گروه باغبانی2


 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رتبه علمی

پست الکترونیک

نوراله معلمی

دکتری

دانشیار


nmoallemi@yahoo.com

ناصر عالم زاده انصاری

دکتری

دانشیار

alemzadehansari@yahoo.com

فریده صدیقی دهکردی

دکتری

استاد یار


far_sedighi@scu.ac.ir 

مهرانگیز چهرازی

دکتری

استادیار

 

اسماعیل خالقی

 دکتری

 استادیار

 

 

 

سیدعبدالله افتخاری

دکتری

استادیار

 

موسی موسوی

دکتری

استادیار

 

محمدحسن مرتضوی

دکتری

استادیار


mortazavi_mh@yahoo.com

 

محمد محمودی سورستانی

دکتری

استادیار