هیأت علمی گروه باغبانی

هیأت علمی گروه باغبانی


 

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رتبه علمی

پست الکترونیک

نوراله معلمی

دکتری

دانشیار


nmoallemi@yahoo.com

ناصر عالم زاده انصاری

دکتری

دانشیار


alemzadehansari@yahoo.com

فریده صدیقی دهکردی

دکتری

استادیار

 
far_sedighi@scu.ac.ir

مهرانگیز چهرازی

دکتری

استادیار

 

سیدعبدالله افتخاری

دکتری

استادیار

 

موسی موسوی

دکتری

استادیار mousa_mousawi@yahoo.com

محمدحسن مرتضوی

دکتری

استادیار


mortazavi_mh@yahoo.com

 

محمد محمودی سورستانی

دکتری

استادیار

 
m.mahmoodi@scu.ac.ir

 

هیأت علمی گروه خاک شناسی

 

قدمعلی یزدانی کچوئی

دکتری

استادیار


Ga.yazdani@gmail.com

عبدالامیر معزی

دکتری

استادیار

Moezzi251@gmail.com

مصطفی چرم

دکتری

دانشیار


mchorom@yahoo.com

احمد لندی

دکتری

دانشیار


foahmad@yahoo.ca

شهلا اسلامی منوچهری

فوق لیسانس

مربی

shahlaeslami11@yahoo.com

احمد فرخیان فیروزی

دکتری

استادیار


a.farrokhian@scu.ac.ir

نعیمه عنایتی ضمیر

دکتری

استادیارn.enayatzamir@scu.ac.ir

غلامعباس صیاد

دکتری

استادیار


gsayyad@gmail.com

عطااله خادم الرسول

فوق لیسانس

مربی


Ataalahsoil@gmail.com

هادی عامری خواه

فوق لیسانس

مربی


Hadi.ameri@gmail.com

سعید حجتی

دکتری

استادیار


s.hojati@scu.ac.ir

 

هیأت علمی گروه زراعت واصلاح نباتات

 

مجید نبی پور

دکتری

دانشیار


nabiporm@yahoo.com

 

موسی مسکرباشی

دکتری

دانشیار

mmeskarbashee@scu.ac.ir

 

امیر آینه بند

دکتری

استادیار


aynehband @scu.ac.ir

 

حبیب اله روشنفکردزفولی

دکتری

استادیار


hroshan 2001 @ yahoo.com

 

پیمان حسیبی

دکتر ی

استادیار


p.hassibi@scu.ac.ir

حمید رجبی معماری

دکتری

استادیار


memari@sca.ac.ir

داریوش نباتی احمدی

دکتری

استادیار


dnabati@vt.eau

اسفندیار فاتح

دکتری

استادیار


e. fateh@scu.ac.ir

محمد رضا سیاهپوش

دکتری

استادیار


Siahpoosh@scu.ac.ir

افراسیاب راهنما

دکتری

استادیار


a.rahnama@scu.ac.ir

معصومه فرزانه

دکتری

استادیار


m.farzaneh @scu.ac.ir

کریم سرخه         دکتری استاد یار


karims0rkheh@gmail.com

ایمان کامرانفر

بورسیه

 

 

فاطمه ناصر نخعی

بورسیه

 

 

 

هیأت علمی گروه گیاه پزشکی

 

دکتر محمد سعید مصدق

دکتری

استاد

 

دکتر پرویز شیشه بر

دکتری

استاد


 

دکتر علی اصغر سراج

دکتری

دانشیار

 

دکتر فرحان کچیلی

دکتری

دانشیار

 

دکتر بهزاد حبیب پور

دکتری

استادیار

 

دکتر مهدی اسفندیاری

دکتری

استادیار

 

دکتر آرش راسخ

دکتری

استادیار

 

دکتر رضا فرخی نژاد

دکتری

استاد

 

دکتر جمشید حیاتی

دکتری

دانشیار

 

دکتر مهدی مهرابی کوشکی 

دکتری

استادیار

 

مهندس ایمان هادیزاده

فوق لیسانس

مربی

 

مهندس صدیقه عظیمی

فوق لیسانس

مربی

 

مهندس مریم صفاریان عباس زاده

فوق لیسانس

مربی

 

 

هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی ومکانیزاسیون

 

 یعقوب منصوری

دکتری

استادیار

y.mansoori@scu.ac.ir

محمدجواد شیخ­داودی

دکتری

دانشیار


Javad1950@yahoo.com

 هوشنگ بهرامی

دکتری

استادیار


Bahrami16@gmail.com

حسن ذکی دیزجی

دکتری

استادیار


hzakid@scu.ac.ir

 

محمداسماعیل خراسانی­فردوانی

دکتری

استادیار


E.khorasani@scu.ac.ir

حسن مسعودی

دکتری

استاد یار

hassanmasoudi@yahoo.com

شعبان قوامی جولندان

دکتری

استادیار

 

 

s.ghavami@scu.ac.ir

پویان امیرپورگورانی

فوق لیسانس

مربی

P.amirpour@scu.ac.ir