نیروی انسانی کتابخانه

نیروی انسانی کتابخانه


    

نیروی انسانی کتابخانه دانشکده کشاورزی، دارای یک رییس و  چهار کارمند به شرح جدول زیر می باشد:

نام و نام خانوادگی سِمَت رشته تحصیلی نوع استخدام  سابقه کار  عکس
 


دکتر عطااله خادم الرسول
 


رییس کتابخانه
 


دکترای خاک شناسی
 


پیمانی
    نبی زینی وندمدیر داخلیفوق لیسانس کتابداری و اطلاع رسانیرسمی
 


17 سال
 

 


                         
ملوک قنادیان پور 


                         کتابدار


                         

دیپلم اقتصاد قدیم


                  
قراردادی
 
 29 سال
 

 


                         
لیدا قنواتی


                         کتابدار


                         

فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی


                         
پیمانی
 


                 27 سال
 


 


                         
حمید قنبری
 


                         کتابدار
لیسانس حقوق


                         
قراردادی
 11 سال