نام نویسی دانشجویان دوره کارشناسی

نام نویسی دانشجویان دوره کارشناسی


نام نویسی دانشجویان دوره کارشناسی

    
 دانشکده کشاورزی در سال تحصیلی جاری (96- 95) تعداد 134 نفر دانشجوی کارشناسی در رشته های خاک شناسی، زراعت، باغبانی، گیاه پزشکی و مهندسی بیوسیستم پذیرفته است.