نام نویسی دانشجویان دوره کارشناسی

نام نویسی دانشجویان دوره کارشناسی


نام نویسی دانشجویان دوره کارشناسی

     در سال جاری تحصیلی تعداد 25 نفر در دوره کارشناسی در رشته زراعت و اصلاح نباتنات پذیرفته شده اند.