نام نویسی دانشجویان دوره کارشناسی

نام نویسی دانشجویان دوره کارشناسی


نام نویسی دانشجویان دوره کارشناسی

    گروه مهندسی بیوسیستم در سال جاری تحصیلی تعداد 32 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی پذیرفته است.