نام نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نام نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی


نام نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

    در  سال جاری سال تحصیلی (96 - 95)در رشته های زراعت در مقطع ارشد: گرایش اکولوژی 5 نفر، گرایش اصلاح نباتات 7 نفر، و گرایش زراعت 8 نفر؛ و در مقطع دکتری گرایش زراعت و فیزیولوژی 6 نفر نام نویسی کرده اند.