نام نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نام نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی


نام نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

    در نیم سال جاری سال تحصیلی (96 - 95)، در دوره دکتری رشته باغبانی گرایش میوه کاری 4 نفر  که یک نفر  از آن ها پذیرفته استعدادهای درخشان دانشگاه می باشد و در مقطع ارشد گرایش سبزی کاری 7 نفر  که یک نفر از آن ها هم پذیرفته استعدادهای درخشان است، و در گرایش گیاهان دارویی7 نفر نام نویسی کرده اند.