نام نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نام نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی


نام نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

    گروه مهندسی بیوسیستم در سال جاری تحصیلی (96 -95) ، در مقطع ارشد: رشته مهندسی بیوسیتم 16 نفر و در رشته مکانیزاسیون 7 نفر، و در مقطع دکتری 9 نفر دانشجو پذیرفته است.