موضوع سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، که در روز چهارشنبه مورخ 26/2/97 از ساعت 14-12 ارائه می گردد

موضوع سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، که در روز چهارشنبه مورخ 26/2/97 از ساعت 14-12 ارائه می گردد


موضوع سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، که در روز چهارشنبه مورخ 26/2/97 از ساعت 14-12 ارائه می گردد

   

نام و نام خانوادگی

موضوع سمینار

مریم کشاورزی

بررسی روند تغییرات فصلی میزان و اجزای اسانس گیاه مورد در چند منطقه

الهه پیری

بررسی روند تغییرات فصلی میزان و اجزای اسانس گیاه شیشه شور

سلیمان باقری

بررسی میزان و اجزای اسانس چند توده کلپوره

راضیه کمایی

بررسی میزان فتوسنتز و رنگیزه های فتوسنتزی برخی از گونه های ریحان

سمیه نیکخواه

بررسی مراحل کاشت و تولید گیاه دارویی رزماری در باغ ملک و ارزیابی اقتصادی مرحل تولیدو فروش آن

عاطفه خاکپور

بررسی دو زمان برداشت پاییزه و بهاره بر میزان عصاره شیرین بیان توده بهبهان و جهرم

نجمه پژده

بررسی خصوصیات کمی کیفی طالبی گلخانه ای (رقم یولینیکا)

زهرا کلیوند

بررسی اثر هرس جوانه انتهایی بر خصوصیات کمی و کیفی طالبی گلخانه ای (رقم یولینیکا)

ندا سورای

اثر تیمارهای مختلف بر درصد جوانه زنی و گیرایی نشاء هندوانه ابوجهل