لیست ارائه سمینار تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد حشره شناسی و بیماری شناسی در روزهای یکشنبه 23 و دوشنبه 24/2/97 از ساعت 12 تا 14

لیست ارائه سمینار تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد حشره شناسی و بیماری شناسی در روزهای یکشنبه 23 و دوشنبه 24/2/97 از ساعت 12 تا 14


لیست ارائه سمینار تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد حشره شناسی و بیماری شناسی در روزهای یکشنبه 23 و دوشنبه 24/2/97 از ساعت 12 تا 14

   

یکشنبه 23/2/97

نام دانشجویان کارشناسی ارشد حشره شناسی : احلام زرگانی  راحله حاجی پور  محمدرضا شهباز گهرویی  نجمه دلگرم  لیلا محمدی نیا  زهرا سعیدی

دوشنبه 24/2/97

نام دانشجویان کارشناسی ارشد بیماری شناسی : حمیده اغیل  ریحانه لرکی  زهره برجی زاده  عذرا نعمتی مندنی پور  یعقوب ممبینی