قدردانی از تلاش های گروه زراعت به ویژه مدیرگروه

قدردانی از تلاش های گروه زراعت به ویژه مدیرگروه


قدردانی از تلاش های گروه زراعت به ویژه مدیرگروه

   در جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی مورخ 18 / 2 / 96 از تلاش های گروه زراعت و اصلاح و نباتات به ویژه آقای دکتر حسیبی مدیر محترم گروه که باعث شدند این گروه افتخار گروه برتر دانشکده را به خود اختصاص دهند تشکر و قدردانی به عمل آمد.