قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز

قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز


قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز

 

"قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز"

دانشجویان شهریه پرداز می بایست برای ثبت نهایی انتخاب واحد، مبلغ شهریه ثابت و متغیر واحدهای اخذ شده را پرداخت نمایند.

(مهلت پرداخت شهریه تا 6 ساعت از انتخاب واحد می باشد.)