قابل توجه دانشجویان درس کارورزی 2 (ورودی 93 و 94)

قابل توجه دانشجویان درس کارورزی 2 (ورودی 93 و 94)


قابل توجه دانشجویان درس کارورزی 2 (ورودی 93 و 94)

    

قابل توجه دانشجویان درس کارورزی 2 (ورودی 93 و 94)

بازدید عمومی رایگان از مراکز فنی و حرفه ای استان از تاریخ 22 تا 26 آبان ساعت 8 تا 13 مقدور می باشد .

دانشجویان عزیز می توانند ضمن بازدید از مراکز فنی و حرفه ای از جمله مرکز امام علی(ع) اهواز واقع در سپیدار، با دوره ها، نحوه ثبت نام و امکانات و تجهیزات کارگاههای مختلف آشنا شوند .

کمیته کارورزی گروه