فعالیت‌ها و افتخارات گروه علوم باغبانی

فعالیت‌ها و افتخارات گروه علوم باغبانی


1-برگزاری نهمین کنگره علوم باغبانی ایران -5 تا 8 بهمن 1394

کتاب­های تالیف شده توسط اعضای هیات علمی گروه علوم باغبانی

1-     پیاز (دکتر ناصر عالم زاده انصاری)

2-     رابطه آب، خاک و گیاه (عبدالرحمن برزگر، نورالله معلمی)

3-   روش تحقیق در کشاورزی (عبدالرحمن برزگر، نورالله معلمی)

موفقیت‌ها و دست آوردها

رییس دانشکده کشاورزی از 1393 تاکنون (دکتر معلمی)

انتخاب پژوهشگر برتر 1387 –دکتر ناصر عالم زاده انصاری

استاد نمونه آموزشی 1393– دکتر مهرانگیز چهرازی

مدیر عمومی دانشگاه از سال 1394 تا اکنون (دکتر خالقی)

عضو شورای مالی و اداری دانشگاه از سال 1393 تاکنون(دکتر خالقی)

عضو شورای فنی دانشگاه از سال 1393 تاکنون(دکتر خالقی)

عضو کمیته مسکن از سال 1394 تاکنون(دکتر خالقی)

مسئول بحران دانشگاه از سال 1393 تاکنون(دکتر خالقی)

عضو کمیسیون معاملات و مناقصات دانشگاه از سال 1393 تاکنون(دکتر خالقی)