فراخوان جهت ثبت سفارشات منابع درخواستی

فراخوان جهت ثبت سفارشات منابع درخواستی


فراخوان جهت ثبت سفارشات منابع درخواستی

  قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان:
با توجه به در پیش بودن نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، خواهشمند سیاهه نیازمندی های منابع لاتین و فارسی خود را به کتابخانه اعلام فرمایید تا در صورت امکان تهیه گردند.