فراخوان جهت ثبت درخواست برگزاری کارگاه

فراخوان جهت ثبت درخواست برگزاری کارگاه


فراخوان جهت ثبت درخواست برگزاری کارگاه

 کتابخانه مرکزی در نظر دارد، در ترم جاری، سلسله کارگاه هایی برگزار کند. در صورت داشتن پیشنهاد برگزاری کارگاه در موضوع خاصی دارید، می توانید با کتابخانه در میان بگذارید.