عنوان سمینار کارشناسی ارشد دو نفر از دانشجویان علوم باغبانی

عنوان سمینار کارشناسی ارشد دو نفر از دانشجویان علوم باغبانی


عنوان سمینار کارشناسی ارشد دو نفر از دانشجویان علوم باغبانی

 

به استحضار می رساند عنوان سمینار کارشناسی ارشد دو نفر از دانشجویان علوم باغبانی بشرح زیر می باشد.

1-     عیده چنانی  بررسی رشد و نمو 2 رقم گوجه فرنگی در نسل f5

2-      الهام آلبوغبیش  بررسی رشد و نمو 2 رقم گوجه فرنگی در نسل f4