سمینارهای نیم سال اول

سمینارهای نیم سال اول


سمینارهای نیم سال اول

    سمینار دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی سرکار خانم زینب جعفری زاده با عنوان اثر زمان برداشت بر روی خواص کمی و کیفی پرتقال والنسیا با راهنمایی استاد نوراله معلمی