سمینارهای دکتری رشته شیمی و حاصلخیزی خاک

سمینارهای دکتری رشته شیمی و حاصلخیزی خاک


سمینارهای دکتری رشته شیمی و حاصلخیزی خاک

    در تاریخ 21 / 9 /95 ساعت 12-9 در سالن سمعی و بصری دانشکده کشاورزی، درس سمینار دانشجویان دکتری رشته شیمی و حاصلخیزی خاک ارائه می شود. اسامی دانشجویان به قرار زیر است:
علی کرایی: بررسی تحمل به دما سویه های مختلف برادی ریزوبیوم در منطقه خوزستان
اکبر کریمی: تاثیر اسیدهای آلی در فراهمی عناصر غذایی کم مصرف
نرگس محراب: بررسی علل کاهش مواد آلی خاک و راهبردهای مدیریتی جهت مقابله با آن در مناطق خشک و نیمه خشک
شیلا خواجوی شجاعی: روش های پالایش خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی