نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرفصل رشته های مهندسی تولید

سرفصل رشته های مهندسی تولید


  

 

سرفصل رشته های گروه:

الف – کارشناسی:

    مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

ب – کارشناسی ارشد: 

       اگروتکنولوژی 

       ژنتیک و بهنژادی گیاهی

      اگرواکولوژی

ج –  دکترای تخصصی:

        اگروتکنولوژی