سرفصل دوره‌های رشته‌های علوم و مهندسی خاک:

سرفصل دوره‌های رشته‌های علوم و مهندسی خاک:


        الف- سرفصل رشته ها و گرایش های کارشناسی شامل:

مهندسی کشاورزی با گرایش محیط زیست

مهندسی کشاورزی- خاکشناسی با گرایش علوم و مهندسی خاک

 ب- سر فصل گرایش های کارشناسی ارشد شامل:

    مدیریت و منابع خاک

   مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

 

ج – سرفصل گرایش‌های دوره دکتری شامل:

     مدیریت منابع خاک:

         1) منابع خاک و ارزیابی اراضی

            2) فیزیک و حفاظت خاک

     مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک:

             1)  شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

          2)   بیولوژی و تکنولوژی خاک