سخنرانی دکتر آلبودویرج

سخنرانی دکتر آلبودویرج


سخنرانی دکتر آلبودویرج

    جلسه سخنرانی دکتر آلبودویرج با موضوع "تحلیل پیدایش کشاورزی در جنوب غرب ایران" ساعت 14- 12:30 روز سه شنبه  2 آذرماه در  آمفی تئاتر دانشکده بر گزار می گردد.