ساعت های کاری کتابخانه

ساعت های کاری کتابخانه


  

در روزهای تحصیلی، از 7/30 تا 15/30 و در روزهای غیر تحصیلی، از 7/30 تا 30/ 14 درهای کتابخانه به روی علاقمندان باز است.
دانشجویان، استادان، و کارکنان دانشگاه شهید چمران، می توانند با عضویت در کتابخانه از امکانات و منابع آن بهره ببرند.
دانشجویان رشته های کشاورزی سایر دانشگاه های سراسری و نیز دانش آموختگان دانشکده کشاورزی شهید چمران، می توانند با مراجعه به کتابخانه، در محل کتابخانه از منابع موجود استفاده کنند.