روزآمد سازی اطلاعات پورتال

روزآمد سازی اطلاعات پورتال


روزآمد سازی اطلاعات پورتال

   بدینوسیله از آن دسته از اعضای محترم هیأت علمی که اطلاعات صفحه شخصی آنان در پورتال دانشکده به روز نیست خواهشمندیم، اطلاعات به روز خود را در قالب فایل وُرد به کتابخانه تحویل دهند.