راه اندازی سالن جدید پرورش قارچ دانشکده کشاورزی

راه اندازی سالن جدید پرورش قارچ دانشکده کشاورزی


راه اندازی سالن جدید پرورش قارچ دانشکده کشاورزی

روز سه شنبه مورخ 12/12/99 سالن جدید پرورش قارچ دانشکده کشاورزی با حضور ریاست محترم دانشکده و دکتر معزی راه اندازی شد.