دکتر حسن ذکی دیزجی عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان رئیس انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران انتخاب شد

دکتر حسن ذکی دیزجی عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان رئیس انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران انتخاب شد


دکتر حسن ذکی دیزجی عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان رئیس انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران انتخاب شد

 
دکتر حسن ذکی دیزجی عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان رئیس انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران انتخاب شد. در هشتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره انجمن جدید انجمن  که جزء برنامه های جنبی دوازدهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران در بهمن ماه سال گذشته بود، ایشان به عنوان رئیس هیات مدیره انجمن انتخاب شدند. 
دکتر احمد لندی رئیس دانشکده کشاورزی ضمن تبریک و آرزوی موفقیت به دکتر دیزجی با اعلام این خبر گفت:  این انتخاب می تواند در برجسته تر شدن نقش گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز در جامعه ی کلی مهندسی بیوسیستم ایران (ماشینهای کشاورزی، مکانیزاسیون، مکانیک بیوسیستم، ماشینهای صنایع غذایی) موثر باشد.