دفاع اولین دانشجوی دکتری رشته بیماری شناسی گیاهی در دانشکده کشاورزی از رساله خود

دفاع اولین دانشجوی دکتری رشته بیماری شناسی گیاهی در دانشکده کشاورزی از رساله خود


دفاع اولین دانشجوی دکتری رشته بیماری شناسی گیاهی در دانشکده کشاورزی از رساله خود

 

روز شنبه سی اُم بهمن ماه 1400 ساعت 09:00 سرکار خانم سیده اکرم احمدپور اولین دانشجوی دکتری رشته بیماری شناسی گیاهی از رساله خود با عنوان «مطالعه تاکسونومیکی قارچ های فوما و شبه فوما در ایران با تأکید بر جدایه های استان خوزستان» با راهنمایی آقایان دکتر مهدی مهرابی کوشکی و دکتر رضا فرخی نژاد و مشاورت سرکار خانم دکتر بیتا عسگری با درجه عالی دفاع کرد.