دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد


دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد

  

1-   عنوان: تأثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی شاخص های میکروموفولوژیک و بیولوژی خاک در بخشی از حوزه رکعت و خدابخشی منطقه ایذه

دانشجو: پریسا حیدری

استاد راهنما: دکتر سعید حجتی

استادان مشاور: دکتر نعیمه عنایتی ضمیر و مهندس رعیت پیشه

تاریخ دفاع: دوشنبه 29 / 6 / 95 ساعت 12

*****

2-   عنوان: تأثیر همزیستی قارچ گولوموسه بر جذب منیزیوم و هوادیدگی دو کانی سپیولیت و پالی گورسکیت در ریزوسفر گیاه سورگوم

دانشجو: فرانک قاسمی

استادان راهنما: دکتر سعید حجتی و دکتر احمد لندی

استاد مشاور: دکتر رؤیا زلقی

تاریخ دفاع: یک شنبه 28 / 6 / 95 ساعت 10 صبح

*****

3-   عنوان: تأثیر رطوبت و سنوات کاشت بر برخی ویژگی های مکانیکی خاک های زراعی تحت کشت نیشکر

دانشجو: کیمیا تیموک

استاد راهنما: دکتر فرخیان فیروزی

استاد مشاور: دکتر جواد احدیان

تاریخ دفاع: یک شنبه  28 / 6 / 95 ساعت 12