دفاع از پایان نامه خانم سیمین کامران دانشجوی کارشناسی ارشد رشته خاکشناسی

دفاع از پایان نامه خانم سیمین کامران دانشجوی کارشناسی ارشد رشته خاکشناسی


دفاع از پایان نامه خانم سیمین کامران دانشجوی کارشناسی ارشد رشته خاکشناسی

  

موضوع: « امکان سنجی اصلاح خاک شور و سدیمی با استفاده از بیوچار »

استاد راهنما: آقای دکتر فرخیان فیروزی                            استاد مشاور : آقای دکتر معزی

داوران: آقای دکتر نوروزی، خانم دکتر عنایتی ضمیر                   تاریخ برگزاری: 96/6/28 ساعت10 صبح