دفاع از پایان نامه خانم حدیث مهرگان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته گرایش انرژی مطرح

دفاع از پایان نامه خانم حدیث مهرگان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته گرایش انرژی مطرح


دفاع از پایان نامه خانم حدیث مهرگان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته گرایش انرژی مطرح

    

موضوع: « طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل الکترونیکی فشار باد تایر تراکتور MF285  »

اساتید راهنما: دکتر قوامی جولندان و دکتر خراسانی فردوانی                                             

تاریخ برگزاری: 3/7/96            ساعت 8