دفاع از پایان نامه آقای پویان معتمد دزفولی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته گرایش انرژی

دفاع از پایان نامه آقای پویان معتمد دزفولی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته گرایش انرژی


دفاع از پایان نامه آقای پویان معتمد دزفولی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته گرایش انرژی

  

موضوع: « طراحی ، شبیه سازی و ارایه نقشه ساخت ماشین مخصوص تردد د رحضچه تبخیر ویناس شرکت خمیر مایه و الکل رازی »

استاد راهنما: آقای دکتر سجادیه                                تاریخ برگزاری: 96/7/5       ساعت 10