دفاع از پایان نامه آقای نصرت اله حیدر پور دانشجوی مقطع دکتری رشته مکانیزاسیون

دفاع از پایان نامه آقای نصرت اله حیدر پور دانشجوی مقطع دکتری رشته مکانیزاسیون


دفاع از پایان نامه آقای نصرت اله حیدر پور دانشجوی مقطع دکتری رشته مکانیزاسیون

    عنوان:

« امکان سنجی توسعه پایدار سیستم کشاورزی حفاظتی در حوضه مارون استان خوزستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS ) و روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره »

اساتید راهنما: آقایان دکتر هوشنگ بهرامی و دکتر منصوری                 استاد مشاور : آقای دکتر حجتی
تاریخ برگزاری: 4 / 7 /96