دفاع از پایان نامه آقای محمود اسماعیل پور حیدر آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی رشته گرایش

دفاع از پایان نامه آقای محمود اسماعیل پور حیدر آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی رشته گرایش


دفاع از پایان نامه آقای محمود اسماعیل پور حیدر آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی رشته گرایش

  

موضوع: « مطالعه عملکرد پیکره رویش ترو و خشک، درصد و اجزای اسانس جمعیت های مختلف نعنا (menthe spp ) در شرایط آب و هوایی اهواز »

استاد راهنما: آقای دکتر محمودی سورستانی                               تاریخ برگزاری: 96/6/28 ساعت 14