دفاع از پایان نامه آقای محمد جعفر ملک زاده دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدید پذیر

دفاع از پایان نامه آقای محمد جعفر ملک زاده دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدید پذیر


دفاع از پایان نامه آقای محمد جعفر ملک زاده دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدید پذیر

  

موضوع: « بررسی تولید زیست گاز (بیو گاز) از باگاس نیشکر و اثر پارامتر های نسبت کود گاوی و دما بر میزان تولید آن »

استاد راهنما: آقای دکتر کیانی ده کیانی و دکتر سجادیه                تاریخ برگزاری: 96/7/10ساعت  14